A Promocio (UK) Ltd. Magyarországi Fióktelep (székhely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 111. I/4.; Cégjegyzékszám: 01-17-001025; Adószám: 25745272-2-42;) (a továbbiakban:”mi”) kiemelt figyelmet fordítunk weboldalunk üzemeltetése során a személyes adatok védelmére. Jelen formában tájékoztatjuk a https://websight.hu (továbbiakban: weboldal) látogatóinkat (továbbiakban: Felhasználó), a weboldal használata során keletkező adatkezelésekről az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679. számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

Kiemelten fontosnak tartjuk a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági-, technikai- és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés,

Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Szolgáltató”: Promocio (UK) Ltd. Magyarországi Fióktelep (vállalkozás székhelye: 1141 Budapest, Mogyoródi út 111. I/4.) amely a Honlapot üzemelteti

Honlap” vagy “weboldal“: https://www.websight.hu/ domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége.

Felhasználó”: A Honlapot meglátogató, böngésző személy,

Szolgáltatás”: A Szolgáltató által a weboldalon feltüntetett szolgáltatások, melyeket megrendelés, szerződéskötés után nyújt ügyfeleinek.

Az adatkezelés megfelelőségéért az adatkezelő tartozik felelősséggel, jelen esetben az adatkezelő:

Név: Promocio (UK) Ltd. Magyarországi Fióktelep

Székhely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 111. I/4.

E-mail: info@promocioukltd.hu

Amennyiben Ön weboldalunkon böngészik, az Ön beleegyezésével Önről különböző típusú adatokat gyűjtünk, például megfigyeljük, hogy weboldalunkon milyen oldalakat néz meg, hová kattint ezeken az oldalakon, milyen eszközt használ a böngészésre. Ezen adatok tárolódnak sütikben, melyeket arra használunk fel, hogy weboldalunkat fejlesszük, de  ezen adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt beazonosítsuk.  Amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg ajánlatot kér, a vezetéknévvel és keresztnévvel is dolgozunk, az Ön telefonszámával és e-mail címével.

A kapcsolatfelvétel létrejöttekor a következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

 1. azonosító adatok, amelyek alatt különösen az Ön vezetékneve és keresztneve értendő;
 2. elérhetőségi adatok, ezek alatt olyan személyi adatok értendők, amelyek lehetővé teszik a kapcsolattartást, ezek közé tartozik az e-mail cím, telefonszám;

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, az adatkezelési jogalap az Infotv. 5.§ (1) bek. a) része, valamint (Art. 6 GDPR (1) b) alapján valósul meg. Továbbá a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a Ptk. (2013. évi V. törvény), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásaiból fakadóan kerül sor az adatkezelésre, ezek képezik a jogalapot.

Kapcsolati űrlap általi kapcsolatfelvétel cégünkkel:

Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, a kapcsolati adatok (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím) megadása teljesen önkéntes, az adatkezelés jogalapja az Ön előzetes, önként és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont.

Ha szerződést köt velünk, az adattárolás időtartama a szerződés megszűnésétől számított 5 év (általános elévülési idő). Ha a kapcsolatfelvételt nem követi szerződéskötés, ebben az esetben az adattárolás időtartama az adatok megadásától számított 2 év.

Mik azok a cookie-k?

A cookie kis adatcsomag, amit minden jelentősebb böngésző támogat, és számos internetes szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen: szükséges a bejelentkezéshez, de a személyre szabott tartalom megjelenítéséhez, eléréséhez is. A sütik veszélytelen, apró fájlok, amelyeket a honlapok az Ön számítógépén elhelyeznek, hogy jobbá tegyék a böngészést, statisztikai adatokat adjanak a weboldal tulajdonosai számára a felhasználó érdeklődési köréről, demográfiai adatairól. Az adatkezelő ennek segítségével javíthatja, optimalizálhatja a honlap működését, valamint remarketing eszközökre használhatja azt például a Google és Facebook segítségével korábbi látogatásaik, érdeklődésük alapján. Ezen adatok tárolódnak sütikben, az adatkezelő azonban nem tudja ezek alapján beazonosítani a felhasználót, hanem csak összesített statisztikai adatokat láthat. A cookie-k a böngésző kikapcsolása, a gép újraindítása után is számítógépén maradnak.

Milyen cookie-kat használunk?

A weboldal működéséhez szükséges cookie-k már az oldal meglátogatásakor betöltődnek. Ezen cookie-k használatához a weboldal látogatásával hozzájárul. A cookie-k használatára minden felhasználó figyelmét felhívjuk a honlap jól látható részén pop-upban, kiemelve, hogy a honlap további böngészése során a cookie-k használatához a felhasználó hozzájárul, és a cookie szabályzatot elfogadja.

Ezenkívül az ún. kényelmi cookie-k használatához a pop-upban kérjük felhasználóink hozzájárulását. Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, viszont rengeteg információval segítik munkánkat, azt segítik, hogy Önnek jobb és jobb böngészési élményt nyújthassunk weboldalunk fejlesztésével, valamint segít, hogy Önnek célzott hirdetéseket jeleníthessünk meg különböző közösségi oldalakon (remarketing).

Ha Ön visszautasítja a kényelmi cookie-k használatát, az Ön böngészőjében csak a weboldal működéséhez szükséges cookie-k töltődnek be. Ha Ön hozzájárul a kényelmi cookie-k használatához, hozzájárul ahhoz, hogy nyomonkövessük az Ön weboldalunkon mutatott viselkedését, és mások felhasználási szokásaival együtt összesített statisztikai adatokban megismerjük az Ön weboldal használati szokásait.

A honlapon megtalálható lehet harmadik fél cookie-ja (például Google, Facebook, Youtube), ezen sütikre vonatkozó szabályokat a harmadik fél honlapjain találja meg.

Az általunk alkalmazott weboldal működéséhez szükséges cookie-k célja:

 • Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 • Preferenciák, kommunikáció: a cookie-k képesek információt adni nekünk arról, hogy a Ön melyik nyelvet preferálja.

Az általunk alkalmazott weboldal működéséhez szükséges cookie-k célja (az Ön hozzájárulásával alkalmazzuk őket):

 • Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookie-k segítenek nekünk annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít weboldalunk. Olyan cookiek-at is alkalmazhatunk, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Ön belép a weboldalra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például az Ön számítógépe vagy mobileszköze.

Harmadik személyek által alkalmazott kényelmi cookie-k(az Ön hozzájárulásával alkalmazzuk őket):

Megbízható partnerek segítenek minket hirdetések weboldalon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics is cookie-kat helyezhetnek el az Ön eszközén. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát. A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookie-nak a letiltására is.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie-k alkalmazását. Ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabva. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a weboldalt, a Felhasználó letilthatja a cookie-k alkalmazását.Ha a Felhasználó nem kíván cookie-kat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén.

A cookiek-ról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg:

 • a wikipedi.org oldalt,
 • a www.allaboutcookies.org,
 • www.aboutcookies.org honlapokat.

A cookie-kat számítógépéről bármikor törölheti, böngészőjében pedig letilthatja azokat. Amennyiben a fentiekhez nem járulna hozzá, a sütiket, cookie-kat letilthatja saját kezűleg böngészőjében, a linkre kattintva megtalálja a leírást: Mozilla FirefoxGoogle ChromeInternet ExplorerSafari stb. Továbbá a Google oldalán kijelentkezhet a Google által történő adatfelhasználás alól, továbbá egy másik Google oldalon minden Analytics-adatgyűjtés alól kijelentkezhet. Ezen az angol nyelvű oldalon pedig kijelentkezhet a harmadik fél által történő felhasználásból is. Amennyiben ezt nem teszi meg, a honlap böngészésével elfogadja a weboldal működéséhez szükséges cookiek használatát és felhasználási feltételeinket, a weboldal cookie pop-up ablakának “Elfogadom” gombjára kattintásával pedig hozzájárul a kényelmi cookie-k használatához is.

További infók a sütikről a Wikipédia oldalán, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján. A honlap használatával, böngészésével a fentieket maradéktalanul elfogadottnak tekintjük a felhasználó, látogató részéről.

Adatfeldolgozó neve és címe Adatfeldolgozás célja Adatfeldolgozással érintett adatok köre
RackForest Kft. 1116 Budapest, Sáfrány utca 6. info@rackforest.hu tárhelyszolgáltatás weboldallal kapcsolatos adatok
Google LLC. (USA, Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043 – Google Analytics) Google Analytics szolgáltatás kényelmi cookie-k elfogadása esetén adatgyűjtés során kezelt adatok (harmadik féltől származó cookie-val gyűjti az adatokat. További információk:  https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en)
e-Könyvelés.com Kft., (székhely: 1133 Budapest, Tutaj utca 6.) könyvelési szolgáltatás számlázási adatok
Octonull Kft. (székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.) számlázás számlázási adatok
Hotjar Limited (székhely: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) weboldalon való böngészési szokások megfigyelése kényelmi cookie-k elfogadása esetén adatgyűjtés során kezelt adatok. (harmadik féltől származó cookie-val gyűjti az adatokat. További információk: https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance)

Az igénybe vett adatfeldolgozók közül az USA székhelyű adatfeldolgozók (Google LLC) mindegyike szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozat a és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html)

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:https://naih.hu/
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg vállalkozásunkat!

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Fenntartjuk magunknak a jogot jelen “Adatvédelmi tájékoztató” módosítására, amelyről az érintettek ezen a linken bármikor tájékozódhatnak. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://websight.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ linken történik. Jelen tájékoztató módosításai ezen a címen történő közzététellel lépnek hatályba.